Click here to revoke the Cookie consent

Regional Production Engineer, (RTÉ Raidió na Gaeltachta)

 • RTÉ
 • Galway City, County Galway, Ireland
 • 22/05/2024
Broadcast Engineering Engineering

Job Description

Regional Production Engineer, (RTÉ Raidió na Gaeltachta) Operations

RTÉ is Ireland’s national public-service media organisation.  A leader in Irish media, RTÉ provides comprehensive, cost-effective, free-to-air multi-media services to the public in Ireland and interested audiences internationally.

A vacancy now exists for a Regional Production Engineer, reporting to the Regional Operations Manager. This is a wide and varied role dealing with all aspects of media production in the regional operational environment with tight deadlines and continuous pressure to deliver a wide variety of content to the highest quality and standards in the most efficient manner.

The role requires working in co-operation with the wider Regional Operations team in Content Production, Audio, Vision, Studio and Outside Broadcast support. As this is a wide and varied role responsibilities can be any aspect of media production and will vary depending on the role assigned. Training will be provided where necessary.  
Key Responsibilities may include:
 • Support the delivery of media content in the most efficient manner to the highest standard
 • Trouble-shoot broadcasting and associated systems and equipment
 • Control room operation
 • Studio operation, both audio and visual
 • Outside Broadcast support and operation
 • IT Systems operation and support
 • Support for all content providers formats and platforms
 • Audio and Visual Editing
 • Project Work
The successful applicant will demonstrate that they can work on their own initiative and as part of a team.  He/she will be highly motivated, have strong organisational, leadership and communication skills, together with the following:
 • A third level qualification in a relevant discipline
 • Ability to work in pressurised live environments
 • Understanding of various audio and visual transfer protocols
 • knowledge and understanding of Health and Safety procedures
 • Flexibility to operate in any operational capacity as demanded by production requirements
 • Excellent interpersonal skills
 • Strong problem-solving capacity and the ability to tackle and resolve issues as they arise
 • A good understanding of the audio and video production processes
 • A willingness to learn new skills and new technologies as required by the changing nature of the business
 • Excellent technical ability
 • Operational & Technical knowledge of IP base audio & Video Systems
 • Proficient in the Microsoft Office suite of apps
Experience in at least 2 of the following would be desirable:
 • Live studio operations or Production
 • EFP or ENG operation
 • Control Room Operations
 • IP audio & Video systems
 • Electronic Equipment Maintenance
 • Mixing and recording live sound and music for broadcast ideally in outside broadcast environment
 • Utilisation of Scheduling Software
The role will primarily be based in RTÉ Raidió na Gaeltachta in Casla, Connemara, Co. Galway, however the successful candidate may be required to work in other locations in line with production demands, therefore, a full, clean class B driving licence is required.

As this role involves working in an environment where Irish is the primary language, fluency in Irish both spoken and written word will be considered a distinct advantage.

It is a requirement of the role to be able to work irregular hours with a 7-day week shift liability. 

This appointment will be made on a full-time ongoing contract basis on the Regional Production Engineer Grade from €41,393 to €69,504 gross per annum.

Applicants are invited to submit the Curriculum Vitae together with cover letter outlining their suitability for the role (must be attached as one document during the application process).

Closing date for receipt of applications is 5pm on Wednesday 5th of June 2024.

RTÉ is committed to diversity in its workforce and welcomes applications from people with diverse backgrounds.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine go bhfuil dearcadh dearfach acu i leith na Gaeilge. Applications are welcome from people who have a positive outlook to Irish.

RTÉ is an equal opportunity employer and considers qualified applications without regard to gender, sexual orientation, gender identity, age, social experience, race and ethnicity, disability, civil and family status, religious belief and membership of the Traveller Community.Innealtóir Léiriúcháin Réigiúnach, (RTÉ Raidió na Gaeltachta) Oibríochtaí

Is é RTÉ eagraíocht náisiúnta meán cumarsáide seirbhíse poiblí na hÉireann.  Cuireann RTÉ, atá chun cinn sna meáin in Éirinn, seirbhísí ilmheán saor go haer atá cuimsitheach agus costas-éifeachtach ar fáil do phobal na hÉireann agus do lucht féachana agus éisteachta spéise go hidirnáisiúnta.

Tá folúntas ann anois d’Innealtóir Léiriúcháin Réigiúnach a bheidh ag tuairisciú don Bhainisteoir Oibríochtaí Réigiúnach. Is ról é seo lena mbaineann réimse leathan agus ilchineálach agus a bhíonn ag déileáil le gach gné de léiriú na meán i dtimpeallacht oibríochta réigiúnach lena mbaineann spriocanna ama dochta agus brú leanúnach chun réimse leathan ábhar a sheachadadh ar an gcáilíocht agus ar an gcaighdeán is airde agus ar an mbealach is éifeachtaí.

Éilítear leis an ról a bheith ag obair i gcomhar leis an bhfoireann Oibríochtaí Réigiúnach i dtaobh ábhar a léiriú, i dtaobh tacaíocht Fuaime, Físe, Stiúideo agus Craolta Sheachtraigh a thabhairt. Toisc gur ról leathan agus éagsúil é seo, is féidir le freagrachtaí a bheith ina ngné ar bith den léiriú meán agus beidh siad éagsúil ag brath ar an ról a shanntar.   Cuirfear oiliúint ar fáil nuair is gá. 

D’fhéadfaí iad seo a leanas a áireamh ar na Príomhfhreagrachtaí:
 • Tacú le hábhar meán a sheachadadh ar an mbealach is éifeachtaí agus ar an gcaighdeán is airde
 • Fadhbanna a réiteach sna córais agus trealamh craolta agus sna córais agus trealamh gaolmhar
 • Oibríocht an tseomra stiúrtha
 • Oibríocht stiúideo, idir fhuaim agus fís
 • Tacaíocht agus feidhmiú an chórais Craolta Sheachtraigh
 • Oibríocht agus tacaíocht maidir le Córais TF
 • Tacaíocht do gach soláthróir, formáid agus ardán ábhair
 • Eagarthóireacht Fuaim agus Físe
 • Obair Thionscadail
Léireoidh an t-iarratasóir a n-éireoidh leis/léi gur féidir leis/léi oibriú as a stuaim féin agus mar chuid d'fhoireann.   Beidh sé/sí an-spreagtha, beidh scileanna láidre eagrúcháin, ceannaireachta agus cumarsáide aige/aici, mar aon leis na nithe seo a leanas:
 • Cáilíocht tríú leibhéal i ndisciplín ábhartha
 • An cumas oibriú i dtimpeallachtaí beo faoi bhrú
 • Tuiscint ar phrótacail éagsúla aistrithe fuaime agus físe
 • Eolas agus tuiscint ar nósanna imeachta Sláinte agus Sábháilteachta
 • Solúbthacht chun oibriú in aon cháil oibríochtúil de réir mar a éilítear le riachtanais léirithe.
 • Scileanna idirphearsanta den scoth
 • Cumas láidir fadhbanna a réiteach agus an cumas aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna de réir mar a thagann siad aníos agus iad a réiteach
 • Tuiscint mhaith ar na próisis léiriúcháin fuaime agus físe
 • Toilteanach scileanna nua agus teicneolaíochtaí nua a fhoghlaim de réir mar a éilíonn an t-athrú seasta a thagann ar réimse na craoltóireachta
 • Sárchumas teicniúil
 • Eolas oibríochtúil agus teicniúil ar chórais fuaime agus físe bunaithe ar IP
 • Inniúil ar fhoireann aipeanna Microsoft Office
Bheadh taithí ar 2 díobh seo a leanas ar a laghad inmhianta:
 • Oibríochtaí stiúideo beo nó Léiriúchán
 • Oibriú EFP nó ENG
 • Oibríochtaí an tSeomra Stiúrtha
 • Córais fuaime & Físe IP
 • Cothabháil Trealaimh Leictreonaigh
 • Fuaim agus ceol beo a mheascadh agus a thaifeadadh le craoladh go hidéalach i dtimpeallacht chraolta lasmuigh.
 • Bogearraí Sceidealaithe a Úsáid
Is in RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla, Conamara, Co. na Gaillimhe a bheidh an ról lonnaithe den chuid is mó, ach, beidh ar an iarratasóir a n-éireoidh leis a bheith ag obair i láithreacha eile áfach, ag teacht le héilimh léiriúcháin, mar sin, beidh gá le ceadúnas tiomána aicme B iomlán glan.

Is i dtimpeallacht arb í an Ghaeilge an phríomhtheanga a bheidh an ról seo lonnaithe, agus dá bhrí sin, breithneofar líofacht sa Ghaeilge, scríofa agus labhartha araon, a bheith ina bhuntáiste ar leith.

Éilítear leis an ról go mbeifí ábalta uaireanta neamhrialta a oibriú lena mbaineann dliteanas seala 7 lá na seachtaine. 

Déanfar an ceapachán seo ar bhonn leanúnach ar conradh ar Ghrád an Innealltóra Léirithe Réigiúnaigh idir €41,393 agus €69,504 comhlán sa bhliain.

Tugtar cuireadh d'iarratasóirí Curriculum Vitae a sheoladh ar aghaidh in éineacht le litir chumhdaigh ina dtugtar achoimre ar a n-oiriúnacht don ról (ní mór iad a cheangal mar aon cháipéis amháin le linn an phróisis iarratais).

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil ná 5pm Dé Céadaoin 5 Meitheamh 2024.

Tá RTÉ tiomanta don éagsúlacht ina fhórsa saothair agus fáiltíonn sé roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí ilghnéitheacha acu.

 Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil dearcadh dearfach acu i leith na Gaeilge.

Is fostóir comhdheiseanna é RTÉ agus breithneofar iarratais cháilithe gan aird a thabhairt ar chúrsaí inscne, ar chlaonadh gnéis, ar fhéiniúlacht inscne, ar aois, ar thaithí sóisialta, ar chine agus ar eitneacht, ar mhíchumas, ar stádas sibhialta agus teaghlaigh, ar chreideamh reiligiúnach ná ar bhallraíocht den Lucht Siúil.