Click here to revoke the Cookie consent

Head of Growth Fund / Pennaeth y Gronfa Twf

  • S4C
  • Hybrid (S4C has offices in Carmarthen, Cardiff and Caernarfon.  In addition, it offers hybrid working. You will be expected to travel to wherever S4C reasonably requires, from time to time.)
  • 06/03/2023
Full time Content Creation / Creative

Job Description

Head of Growth Fund

S4C’s commercial arm, S4C Masnachol, is launching a Growth Fund: an investment fund to invest in businesses close to and aligning to S4C’s remit, that have potential for growth and to deliver strategic and financial returns. S4C is looking for a Head of Growth Fund that will lead the activity on S4C’s Growth Fund, overseeing investment in companies that are aligned with the Fund’s strategic objectives and work in partnership with invested companies to support them in achieving successful growth.

Your main duties will include overseeing the S4C Masnachol Growth Fund with accountability for its performance, promoting the work of the fund, with a particular focus on building strong networks across the creative economy in Wales, and working with potential investees to ensure that they work effectively with S4C Masnachol during the investment process and ensuring that potential investees are ‘investment ready.’

The ability to communicate in Welsh is desirable for this role.

We can share details of the fund with potential applicants, but you will be expected to sign a confidentiality agreement to be able to receive this information. Please contact Adnoddau.Dynol@s4c.cymru.

Further Details

Location:                  S4C has offices in Carmarthen, Cardiff and Caernarfon.  In addition, it offers hybrid working. You will be expected to travel to wherever S4C reasonably requires, from time to time.

Salary:                    Salary plus bonus dependant on experience

Contract:                 Permanent

Probation Period:    6 months

Hours:                     35.75 hours per week.  Flexibility will be required due to the nature of the role including some weekend and on-call hours.

Holidays:                In addition to statutory bank holidays, you will be entitled to 26 days paid annual leave, which runs from 1 January. (Please note that the annual leave will be pro rata if working part time).

Pension:                 Paid staff are entitled to join a Group Personal Pension Scheme subject to the terms of any existing scheme which is amended from time to time.  If you are a member of the Group Personal Pension Scheme, S4C Masnachol will contribute 10% of your basic salary to the Scheme.  You will be expected to contribute 5%. 

Applications

Applications should be sent by 13.00 on Friday 24 March 2023 to adnoddau.dynol@s4c.wales or Human Resources, Canolfan S4C, Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ. 

CV’s will not be accepted.

No Agencies

Applications may be submitted in Welsh. An application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Pennaeth y Gronfa Twf

Mae cangen fasnachol S4C, S4C Masnachol, yn lansio Cronfa Twf: cronfa fuddsoddi i fuddsoddi mewn busnesau sy’n agos at ac yn cyd-fynd â chylch gorchwyl S4C, sydd â photensial ar gyfer twf ac i sicrhau enillion strategol ac ariannol. Mae S4C yn chwilio am Bennaeth y Gronfa Twf i arwain y gweithgaredd ynghylch Cronfa Twf S4C, gan oruchwylio buddsoddiad mewn cwmnïau sy’n cyd-fynd ag amcanion strategol y Gronfa ac i weithio mewn partneriaeth â chwmnïau y buddsoddwyd ynddyn nhw i’w cefnogi i gyflawni twf llwyddiannus.

Bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys goruchwylio Cronfa Twf S4C Masnachol gydag atebolrwydd am ei pherfformiad, hyrwyddo gwaith y gronfa, gyda ffocws penodol ar greu rhwydweithiau cryf ar draws yr economi greadigol yng Nghymru a gweithio gyda darpar fusnesau i’w buddsoddi ynddynt er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio’n effeithiol gydag S4C Masnachol yn ystod y broses fuddsoddi a’u bod yn barod ar gyfer buddsoddiad.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl yma.

Gallwn rannu manylion o’r gronfa gyda darpar ymgeiswyr, ond mi fydd disgwyl i chi lofnodi cytundeb cyfrinachedd i allu derbyn rhain.  Plîs cysylltwch ag adnoddau.dynol@s4c.cymru.

Manylion eraill

Lleoliad:                 Mae gan S4C swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon ac maent yn gweithredu polisi gweithio’n hybrid. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Cyflog:                    Cyflog a bonws yn unol â phrofiad

Oriau gwaith:         35¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc. 

Cytundeb:               Parhaol

Cyfnod prawf:        6 mis

Gwyliau:                 Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.  Os ydych yn cael eich cyflogi yn rhan amser byddwch yn derbyn cyfran pro rata o'r gwyliau.

Pensiwn:                Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.  

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 13.00 ar ddydd Gwener 24 Mawrth 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. 

Nid ydym yn derbyn CV.

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.