Click here to revoke the Cookie consent

Head of Commercial Content Fund / Pennaeth y Gronfa Cynnwys Masnachol

  • S4C
  • Hybrid (S4C has offices in Carmarthen, Cardiff and Caernarfon. In addition, it offers hybrid working. You will be expected to travel to wherever S4C reasonably requires, from time to time.)
  • 06/03/2023
Full time Content Creation / Creative

Job Description

Head of Commercial Content Fund 

S4C is looking for a Head of Commercial Content Fund to work within S4C to maximise the commercial opportunity for and return from S4C commissions, working closely with S4C commissioning teams and independent production companies.  The role will be responsible for the operation and success of S4C’s Commercial Content Fund.

Your main duties will include acting as an authoritative source of commercial content expertise for the S4C Group, overseeing S4C’s Commercial Content Fund with accountability for its performance and developing a visible presence in the industry by building a network of production and funding partners, and promoting the S4C Group.

The ability to communicate in Welsh is desirable for this role.

We can share details of the fund with potential applicants, but you will be expected to sign a confidentiality agreement to be able to receive this information. Please contact Adnoddau.Dynol@s4c.cymru.

Further Details

Location:                  S4C has offices in Carmarthen, Cardiff and Caernarfon.  In addition, it offers hybrid working. You will be expected to travel to wherever S4C reasonably requires, from time to time.

Salary:                     Salary plus bonus dependant on experience

Contract:                 Permanent

Probation Period:    6 months

Hours:                      35.75 hours per week.  Flexibility will be required due to the nature of the role including some weekend and on-call hours.

Holidays:                 In addition to statutory bank holidays, you will be entitled to 26 days paid annual leave, which runs from 1 January. (Please note that the annual leave will be pro rata if working part time).

Pension:                   Paid staff are entitled to join a Group Personal Pension Scheme subject to the terms of any existing scheme which is amended from time to time.  If you are a member of the Group Personal Pension Scheme, S4C will contribute 10% of your basic salary to the Scheme.  You will be expected to contribute 5%. 

Applications

Applications should be sent by 13.00 on Friday 24 March 2023 to adnoddau.dynol@s4c.wales or Human Resources, Canolfan S4C, Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ. 

CV’s will not be accepted.

No Agencies

Applications may be submitted in Welsh. An application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Pennaeth y Gronfa Cynnwys Masnachol

Mae S4C yn chwilio am Bennaeth y Gronfa Cynnwys Masnachol fydd yn gweithio o fewn S4C i wneud y mwyaf o’r cyfle masnachol ar gyfer comisiynau S4C a’r enillion ohonyn nhw, gan weithio’n agos gyda thimau comisiynu S4C a chwmnïau cynhyrchu annibynnol.  Mae'r rôl yn gyfrifol am weithrediad a llwyddiant Cronfa Cynnwys Masnachol S4C.

Bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys gweithredu fel ffynhonnell awdurdodol o arbenigedd ar gynnwys masnachol i Grŵp S4C, goruchwylio Cronfa Cynnwys Masnachol S4C gydag atebolrwydd am ei pherfformiad a datblygu presenoldeb gweladwy yn y diwydiant wrth greu rhwydwaith o bartneriaid cynhyrchu ac ariannu, a hyrwyddo Grŵp S4C.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl yma.

Gallwn rannu manylion o’r gronfa gyda darpar ymgeiswyr, ond mi fydd disgwyl i chi lofnodi cytundeb cyfrinachedd i allu derbyn rhain.  Plîs cysylltwch ag adnoddau.dynol@s4c.cymru.

Manylion Eraill

Lleoliad:                 Mae gan S4C swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon ac maent yn gweithredu polisi gweithio’n hybrid. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

Cyflog:                    Cyflog a bonws yn unol â phrofiad

Oriau gwaith:         35¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc. 

Cytundeb:               Parhaol

Cyfnod prawf:        6 mis

Gwyliau:                 Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.  Os ydych yn cael eich cyflogi yn rhan amser byddwch yn derbyn cyfran pro rata o'r gwyliau.

Pensiwn:                Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.  

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 13.00 ar ddydd Gwener 24 Mawrth 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. 

Nid ydym yn derbyn CV.

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.