Click here to revoke the Cookie consent

Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru / Factual Fast Track Wales

  • Channel 4
  • 2700 #3 & #4, NW Pine Cone Dr, Issaquah, WA 98027, USA
  • 04/06/2021

Job Description

User-added image
Cynllun Carlam Ffeithiol Cymru

LLEOLIAD GWAITH WEDI EI DALU * HYFFORDDIANT LEFEL-UCHEL * MEWNWELEDIAD COMISIYNU * MENTORIAID BLAENLLAW O’R SECTOR
I weld yr hysbyseb Saesneg, cliciwch yma
For the English language advert please click here  

Mae’r Cynllun Carlam Ffeithiol yn rhaglen ddatblygu flaengar a’i nod yw cyflymu gyrfaoedd cynhyrchwyr ffeithiol mwyaf talentog a chreadigol Cymru. 

Mae’r cynllun hwn yn meithrin enw da ac mae’n llwybr cyflym i gynhyrchwyr sefydledig drwy godi eu proffiliau, ehangu eu sgiliau a’u profiad ac ehangu eu rhwydweithiau fel eu bod yn dod yn gynhyrchwyr cyfresi, yn uwch gynhyrchwyr ac yn gynhyrchwyr gweithredol datblygu llwyddiannus yng Nghymru. Mae’r Cynllun Carlam yn cael ei ariannu gan Channel 4, BBC, S4C a Chymru Greadigol ac mae’n recriwtio ei ail garfan o unigolion erbyn hyn, er mwyn ennyn hyder a sicrhau bod cynyrchiadau ffeithiol yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth ac yn parhau i ffynnu.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn elwa o hyfforddiant o’r radd flaenaf yn y diwydiant, lleoliadau cynhyrchu â thâl, mentoriaid comisiynu a chynhyrchu, mynediad arbennig at gomisiynwyr, gwybodaeth am brosesau a blaenoriaethau comisiynu, cefnogaeth un i un a bod yn rhan o garfan o gynhyrchwyr rhagorol.

Pwrpas y Cynllun Carlam Ffeithiol yw meithrin hyder a chodi proffil talentau cynhyrchu ffeithiol Cymru. I’r perwyl hwn, bydd pawb a ddewisir ar gyfer cyfweliad yn cael gwahoddiad i fynd i ddetholiad o’r cyrsiau hyfforddi CCFf. I wneud cais, rhaid i chi fod yn gweithio yn y sector ‘dim sgript’ yng Nghymru neu’n gallu darparu tystiolaeth o’ch ymrwymiad i weithio yma. I fod yn gymwys, bydd y canlynol yn berthnasol i chi:
  • Hanes llwyddiannus o gynhyrchu ffeithiol ac o leiaf 3 blynedd o brofiad ar lefel cynhyrchydd/cyfarwyddwr, cynhyrchydd datblygu, cynhyrchydd neu gynhyrchydd cyfresi ar draws ystod o allbwn ffeithiol a bydd gennych o leiaf dri chredyd  darlledu perthnasol.
  • Rydych chi’n gweithio mewn un neu ragor o'r genres canlynol: ffeithiol, ffeithiol arbenigol, adloniant ffeithiol neu ddatblygu. 
  • Rydych chi’n sefyll allan fel gwneuthurwr rhaglenni, mae gennych hyder golygyddol a chreadigol ac rydych chi'n fodlon gwthio ffiniau a chymryd risgiau i herio rhagdybiaethau.
  • Rydych chi'n feddyliwr dyfeisgar a gwreiddiol, sydd wedi cyfrannu at greu sioeau sy’n torri tir newydd ac yn rhai mae cynulleidfaoedd a darlledwyr yn eu hoffi.
  • Rydych chi’n frwd dros a/neu gyda phrofiad o greu timau cynhyrchu gydag amrywiaeth eang o leisiau a chefndiroedd. 
  • Mae gennych chi’r profiad neu’r potensial i fod yn arweinydd strategol gyda’r sgiliau a’r gwytnwch i arwain timau creadigol a chydweithredol. 
  • Rydych chi’n gallu dechrau’r cynllun datblygu hwn ym Medi 2021 – Medi 2022 ac ymrwymo i fynychu rhwng un a dau ddigwyddiad hyfforddi neu gomisiynu bob mis. 
Rydym yn chwilio am leisiau, mewnwelediad a phrofiadau amrywiol.  Rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector teledu, gan gynnwys pobl o gefndiroedd du, Asiaidd neu ethnig, pobl anabl, pobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is neu sy’n dychwelyd i’r gwaith. Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn orfodol, bydd dau le yn cael eu neilltuo i siaradwyr Cymraeg rhugl sydd â sgiliau cyfathrebu gwych ac sydd wedi ymrwymo i weithio’n ddwyieithog.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn clywed mwy am y Cynllun Carlam Ffeithiol, cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad Zoom byw (dyddiad i’w gadarnhau) a fydd yn trafod cynnwys y Cynllun ac awgrymiadau ar sut i lenwi’r ffurflen gais, drwy anfon e-bost at hannah@hannahcorneck.com.  

Cyn i chi wneud cais am y Cynllun Carlam Ffeithiol, darllenwch y ddogfen Rhagor o Wybodaeth drwy glicio’r ddolen hon.

Cynhelir y cyfweliadau ym mis Awst 2021